La bona voluntat de l´agent cívic.

En aquests últims mesos i setmanes hem vist com els agents cívics de l´Ajuntament de Vic complien amb el seu deure “cívic” i esmerçaven esforços (segurament alguns en va) en fer pedagogia del civisme i les bones maneres a tots aquells ciutadans que incumpleixen alguna de les normes de l´ordenança de civisme i bon govern. Sense voler desprestigiar la iniciativa, que considero positiva però poc efectiva, ni menystenir la feina dels agents, de la qual me´n costen bones referències, el dubte el plantejo en la incidència que tindran les recomanacions fetes pels agents cívics a l´hora de canviar o modificar els hàbits negligents dels ciutadans infractors. En qualsevol cas, després d´aquesta primera fase informativa caldrà, sense més demora, adoptar les mesures que calguin per tal de poder sancionar aquelles conductes que, per reiteratives, continuin menystenint les normes col·lectives que molts ciutadans complim.